பக்கங்கள்

August 25, 2010

இன்றைய து'ஆ



"என் இறைவா! நீ எனக்கு இறக்கியருளும் நல்லவற்றின்பால் நிச்சயமாக நான் தேவையுள்ளவனாக இருக்கின்றேன்”




.

No comments:

Post a Comment