பக்கங்கள்

August 26, 2010

இன்றைய ஹதீத்

ஒருவர் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம், "முஸ்லிம்களில் சிறந்தவர் யார்?" என்று கேட்டார். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், "எவருடைய நாவிலிருந்தும் கரத்திலிருந்தும் மற்ற முஸ்லிம்கள் பாதுகாப்புப் பெற்றிருக்கிறார்களோ அவரே (முஸ்லிம்களில் சிறந்தவர்)" என்று பதிலளித்தார்கள்.

  • ஆதாரம்: ஸஹீஹ் முஸ்லிம் | அத்தியாயம்: 1 | பாடம்: 1.14 | ஹதீஸ் எண்: 57
  • அறிவிப்பாளர் : அம்ரு பின் அல்-ஆஸ் (ரலி), அப்துல்லாஹ் பின் அம்ரு (ரலி) ஆகியோரிடம் கேட்டு, அபுல் கைர் (ரஹ்).


.

No comments:

Post a Comment