பக்கங்கள்

August 29, 2010

இன்றைய து'ஆ


"யா அல்லாஹ், (கியாமத் நாளில்) என்னுடைய கேள்வி கணக்கை எளிதாக்குவாயாக."
(ஆதாரம்: மஸ்ததர் ஹாகிம்; இமாம் அஹ்மது(ரஹி)வும், இமாம் ஹாகிம்(ரஹி)உம் இதனை 'ஸஹீஹ்' ன்று அங்கீகரித்துள்ளார்கள். இமாம் அத் தஹாபியும்(ரஹி) அதை ஆமோதித்துள்ளார்.).

No comments:

Post a Comment