பக்கங்கள்

August 24, 2010

இன்றைய மேற்கோள்

அபூ அல் ஆலியா(ரஹி) கூறினார்கள்,"நோன்பு இருக்கும் ஓர் மனிதன், படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருக்கும்போதும் இபாதத்தில்தான் இருக்கின்றான், அவன் புறம் / கோள் / படுதூர் சொல்லாதவரை"

ஆதாரம்: அல் இமாம் அஹ்மது, அஜ் ஜுஹ்து பாகம் 4:பக்கம் 313.

No comments:

Post a Comment