பக்கங்கள்

August 25, 2010

இன்றைய திருக்குர்'ஆன் வசனம்

"...நீர் குர்ஆனை ஓதினால் உமக்கிடையிலும் மறுமையின் மீது ஈமான் கொள்ளாதவர்களுக்கிடையிலும் மறைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு திரையை அமைத்து விடுகிறோம்." (அல் இஸ்றா:45).

No comments:

Post a Comment